عمل به دستورات قرآن بهترين حبل المتين برای اتحاد مسلمانان است