دوچرخه سواران ناشنوای اعزامی به مسابقات آسیایی تاآخراردیبهشت معرفی می شوند