رشد 43 درصدی میزان زکات جمع آوری شده در آذربایجان غربی