تصاویرحواشی حضور هاشمی رفسنجانی در دانشگاه امیرکبیر