کمبود اعتبارمهمترین دلیل رکود جاده پاتاوه به دهدشت است