اتحادیه چلوکباب تهران: مخالف قانون مالیات ارزش افزوده نیستیم