برخی می‌خواهند فضا را در نزدیکی انتخابات ریاست شورای شهر آلوده کنند