اختصاص 4/7 درصد تولید ناخالص ملی کشور به بخش کشاورزی و دامی خراسان رضوی