حادثه‌ای مرگبار برای جویندگان گنج/ مرگ کاوشگر زیر خروارها خاک