داودی: تیمی که 20 امتیاز عقب باشد ضربانش بالا می‌رود/ تر و خشک را با هم نسوزانید