رسیدن به رکورد فرگوسن کاری غیر ممکن برای آقای خاص!