سیاستگذاری کتاب باید با اصول شفاف، روشن و کوتاه باشد