پیام تبریک اخیر حاصل چربش روحیه دیپلماتیک به روحیه انقلابی است/ آقایان تیم مذاکره کننده گرگ را با گاو