روحانی: رسانه‌ها به همان میزان که به ورزش اهمیت می‌دهند به کتاب بپردازند