امیر رضا خادم: میزبان معاون پارلمانی رئیس جمهور و یک صد نفر از مدیران دولتی هستیم