استقبال اروپا، چین و روسیه از مدل جدید قراردادهای نفتی ایران