فریدی نماینده دو و میدانی قم در مسابقات آسیایی قطر شد