سرسنگی: تاکنون نتوانسته در سطح توقع در دانشکاه تهران کار فرهنگی انجام دهیم