تبلیغات بی‌رویه کالاهای خارجی در سطح شهر...! / عکس: آرش میرسپاسی _ زهره سلیمی