سرمربی بنیادکار: مشکلات زیادی برای دیدار با پرسپولیس داریم