آیا «خواب» دعوت از جان کری به تهران «تعبیر» خواهد شد؟