آمادگی آذربايجان غربی برای توسعه تجارت با استانهای مرزی تركیه