آذربايجان‌غربی اهميت زيادی در تحكيم روابط بين ايران و تركیه دارد