برگزاری مسابقات انتخابی تیمهای ملی کشتی فرنگی با قوانین جدید