آیا فقط طرف ایرانی از انتشار جزییات کامل مذاکرات خودداری می کند؟