پرسپولیس با پیراهن قرمز مقابل بنیادکار به میدان می رود