شهرداری مشهد می تواند برای زمینهای مشاع پروانه ساختمانی صادر کند