بی‌اطلاعی آمریکا از سفر هیأت نفتی آمریکایی به ایران