رقابت های قرآنی ایران، مسابقاتی با تدارکات بی نظیر