ابراز تأسف‌های تعارف مابانه، آتش جنگ علیه یمن را خاموش نمی‌کند