کساني که نامه هاي تهديدآميز براي شخصيت هاي سياسي مي نويسند گروه فشارند