پلیس در حال رصد شبکه های اجتماعی است/شایعه سازان در شبکه های اجتماعی،دستگیر خواهند شد