برگزاری نمایشگاه وهابیت در مرکز علمی کاربردی لوله سازی اهواز