نوبخت: برای حذف یارانه پردرآمدها به حداقل ها اکتفا کردیم