تبریک به چند جوان جاهل سعودی چه منطق دیپلماتیکی دارد