جنتی:‌ نمایشگاه کتاب را واگذار می‌کنیم/ نمایشگاه کتاب باید محل عرضه کتاب‌های چاپ اولی باشد