جزئیات اولویت‌بندی طرح‌های پتروشیمی/ تولید پتروشیمی ۲برابر می‌شود