خروج خشکبار از بازارچه‌های مرزی و به صورت پیله وری