واکاوی در ماجرای باشگاه صنعتی؛ پای یک مهندس وسط است!