خانه تخصصی کشتی کشور در سالن سه هزار نفری شهرستان خرم آباد راه اندازی می شود