کمیته فنی-بازرگانی برگزاری مناقصات در کهگیلویه و بویراحمد فعال شود