مدیرعامل بانک ملی از گروه ملی فولاد ایران در اهواز بازدید کرد