نوبخت: مشکلی در خصوص تامین اعتبار برای برگزاری انتخابات الکترونیکی نداریم