نفرات دعوت شده به اردوي تيم ملي دووميداني معرفي شدند