امانت کتاب، ابتکار جالب يک ناشر کودک در نمايشگاه کتاب