برگزاري دوره هاي بازار سرمايه اسلامي فرصت مغتنمي براي سرمايه گذاران خارجي است