غرب با هراسان کردن کشورهاي منطقه، زمينه براي بازار سلاح را مهيا مي‌کند