نقشه یک پرسپولیسی برای نشان دادن عدد 6 به باد رفت!