کاوش غیرمجاز در محوطه تاریخی رشتخوار به مرگ حفار منتهی شد