منتظر قائم: آسیب ها را انسان ها به وجود می آورند نه تکنولوژی ها/ تکنولوژی از آگاهی و دانش جلوتر است